English

Carnifal Llandysul & Pont-Tyweli Carnival

Llandysul & Pont-Tyweli Carnival 2012

Mehefin 25ain - Gorffennaf 2il 2017 | June 25th - July 2nd 2017


Brenhines y Carnifal / Carnival Queen: Bethan Phillips
Morwynion / Attendants: Esyllt Jones, Mia Thomas, Lois Hands, Esmey Muirhead
Morwyn Flodau / Flower Girl: Lola Wen
Gwas Bach / Page Boy: Jacob Wilcox

Llywyddion / Presidents: Mr and Mrs David a Sylvia Williams
Is Lywyddion / Vice Presidents: Mr and Mrs Phil a Rhian Jardine

Swyddogion / Officials:

Cadeirydd / Chairperson: Meinir Davies - 07800 639193

Ysgrifennydd / Secretary: Beth Davies – 07901 716957

Trysorydd / Treasurer: Menna Davies – 07815 740132

 

Ni fydd Pwyllgor y Carnifal yn gyfrifol am unrhyw hap a damwain i unigolion nac eiddo yn ystod yr wythnos.

The Carnival Committee will not be responsible for any accident or damage caused to individuals or their property during the week.

RHAGLEN O WEITHGAREDDAU

Dydd Sul 25ain Mehefin

Gala Nofio 7-12oed yn y Canolfan Dwr.  Cofrestru 10.30yb. Gala: 11yb - 12.30yp.  £1 y plentyn.

Dydd Llun 26ain Mehefin

5.30yp-6.30yp Helfa Drysor Car, i ddechrau o'r maes parcio. £5. Lluniaeth ar gael o'r Half Moon, Pont-Tyweli.

Dydd Mawrth 27ain Mehefin
7yh  Bingo yng Ngwesty’r Porth.

Dydd Mercher 28ain Mehefin

 

Yn y Parc:

5yp Helfa Drysor i blant £1.

5.30yp Picnic Tedi Ber (dewch a'ch picnic eich hun)

6yh Gemau / Reslo Sumo /  Barceciw.

Dydd Gwener 30ain Mehefin.

8yh Cwis – 5 mewn tîm. £5 y tîm. Kings Arms.

Dydd Sadwrn 1af  Gorffennaf

Diwrnod Carnifal a Mabolgampau (gweler isod)

Dydd Sul 2il Gorffennaf

Gymanfa Ganu, £2. Eglwys St Tysul.

PROGRAMME OF EVENTS

Sunday 25th June

Swimming Gala 7 - 12 years old in the Aqua Centre. Registration at 10.30am. Gala 11am-12.30pm. £1 per child.

Monday 26th June

5.30yp-6.30yp Car Treasure Hunt to commence from the car park. £5.  Refreshments at the Half Moon.

Tuesday 27th June
7pm Bingo in the Porth Hotel.

Wednesday 28th June

In the Park:

5pm Children’s Treasure Hunt £1.

5.30pm Teddy Bears' Picnic (bring your own picnic)

6pm Games / Sumo Wrestling / BBQ

Friday 30th June.

8pm Quiz – 5 per team. £5 a team. King's Arms.

Saturday 1st July

Carnival Day and sports - see below

Sunday 2nd July

Community Singing - £2 in St Tysul's Church

Diwrnod Carnifal a Mabolgampau
Dydd Sadwrn 1af o Orffennaf 2017

Fflotiau i gyrraedd MAES PARCIO'R PADDLERS erbyn 1.15yp ac mi fydd yr orymdaith yn cychwyn am 1.30yp ac yn mynd o amgylch y pentreff ac i lawr i’r parc.

Bydd Samba Tawe yn arwain yr orymdaith.

Mi fydd amrywiaeth o stondinau a gweithgareddau i’w cael yn y Parc.

Arwerthiant Cist Car - £5 y car.

Bydd bar "Y Bws" yn gwerthu diod yn y parc yn ystod y prynhawn.  Adloniant yng ngwmni Harry J. Lewis y canwr o 4yp i 6yp.

 

GWOBRAU 
Fflôt Orau  – 1af/1st £20 and 2il / 2nd £10.

Gwobrau Uniol
Adran A – 5 oed ac iau
Y bachgen orau a’r Ferch orau.

Adran B – 8 mwlydd oed a iau
Y bachgen orau a’r Ferch orau.

Adran C – 9-16 blwydd oed
Y bachgen orau a’r Ferch orau.

Adran D - Plant

Gwisg wedi ei wneud adref.

Adran E –  Oedolion - Agored.

 

Dymuna’r Pwyllgor ddiolch i’r Cyngor Cymuned am y cyfranian ariannol.

Carnival Day and Sports
Saturday 1st July 2017

Floats to arrive at the PADDLERS CAR PARK by 1.15pm and the procession will leave at 1.30pm and proceed through the village and down to the park.

Samba Tawe will lead the procession.

There will be a variety of stalls and activities in the Park.

Car Boot Sale - £5 per car.

The mobile hospitality venue "Y Bws" will be in attendance during the afternoon.  Harry J Lewis, top class vocalist, will provide entertainment from 4pm to 6pm.

 

PRIZES

Best Float - 1st - £20; 2nd - £10

Group A – 5 years and under

Best Boy and Best Girl.

Group B – 8 years and under
Best Boy and Best Girl.

Group C – 9-16 years
Best Boy and Best Girl.

Group D - Children

Homemade costume

Group D –  Adult - Open.

 

The Committee wish to thank the Community Council for their financial support.

 

 

 

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion