Cymraeg

Polisi Preifatrwydd

Mae Llandysul a Phont Tyweli Ymlaen Cyf wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd ymwelwyr ar ein gwefan  Mae’r polisi yma yn nodi sut y byddwn yn trin eich gwybodaeth bersonol.

 

(1) Pa wybodaeth a gasglwn?

Efallai y byddwn yn casglu, storio a defnyddio mathau canlynol o ddata personol:

(A) gwybodaeth am eich cyfrifiadur ac am eich ymweliadau i, a defnydd o'r wefan hon (gan gynnwys [eich cyfeiriad IP, lleoliad daearyddol, y math o borwr, ffynhonnell atgyfeirio, hyd yr ymweliad a nifer o safbwyntiau dudalen]

(B) gwybodaeth a rowch i ni ar gyfer y pwrpas o gofrestru gyda ni;

(C) gwybodaeth a rowch i ni ar gyfer y pwrpas o danysgrifio i'n gwefan; gwasanaethau, hysbysiadau e-bost a / neu cylchlythyrau

(Ch) unrhyw wybodaeth arall y byddwch yn dewis anfon i ni.

 

(2) Cwcis

Mae cwci yn cynnwys gwybodaeth a anfonir gan weinydd y we i borwr gwe, ac sydd yn cael ei storio gan y porwr. Mae'r wybodaeth yn cael ei anfon yn ôl at y gweinyddwr bob tro mae'r porwr yn gofyn am dudalen gan y gweinyddwr. Mae hyn yn galluogi'r gweinyddwr i nodi ac olrhain y porwr gwe.

Rydym yn defnyddio cwcis sesiwn a cwcis parhaus ar y wefan. Byddwn yn defnyddio cwcis sesiwn: i gadw golwg arno chi wrth i chi fynd o gwmpas y wefan. Byddwn yn defnyddio cwcis parhaus: i alluogi ein gwefan i adnabod chi pan fyddwch yn ymweld.

Bydd sesiwn cwcis yn cael ei ddileu oddi ar eich cyfrifiadur pan fyddwch chi yn cau eich porwr. Bydd cwcis parhaus yn cael eu storio ar eich cyfrifiadur tan byddwch yn eu dileu, neu hyd nes iddynt gyrraedd dyddiad dod i ben.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i ddadansoddi gwybodaeth am ein gwefan a sut y mae yn cael ei defnyddio. Mae Google Analytics yn cynhyrchu gwybodaeth ystadegol am bawb sydd yn defnyddio ein gwefan drwy gyfrwng cwcis sydd yn cael eu storio ar gyfrifiaduron defnyddwyr. Mae'r wybodaeth a gynhyrchir yn ymwneud â'n gwefan yn cael ei ddefnyddio i greu adroddiadau am y defnydd o'r wefan. Bydd Google yn storio’r gwybodaeth. Mae gan Google bolisi preifatrwydd. Mae copi o’r polisi i’w gweld ar: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Mae rhan fwyaf o borwyr yn eich galluogi i wrthod pob cwci, tra bod rhai porwyr yn caniatáu i chi wrthod cwcis parti trydydd yn unig. Er enghraifft, yn eich Archwiliwr Rhyngrwyd gallwch wrthod pob cwci drwy glicio ar "Tools", "Internet Options", "Preifatrwydd", a dewis "Block pob cwci", gan ddefnyddio'r dewiswr symudol. Bydd cau pob cwci, fodd bynnag, yn cael effaith negyddol ar ddefnyddioldeb llawer o wefannau.

 

(3) Defnyddio eich data personol

Bydd eich data personol sydd yn cael ei gyflwyno ar y wefan hon yn cael ei defnyddio ar gyfer y dibenion a nodir yn y polisi preifatrwydd hwn neu mewn rhannau perthnasol y wefan.

Efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i:

(A) gweinyddu'r  wefan;

(B) gwella eich profiad yn pori drwy bersonoli’r wefan;

(C) yn galluogi eich defnydd o'r gwasanaethau sydd ar gael ar y wefan;

(D) yn anfon gwybodaeth cyfathrebu masnachol cyffredinol (di farchnatol) ;

(E) yn anfon hysbysiadau ebost, yr ydych wedi gofyn yn benodol amdano ;

(F) anfon i chi [ein cylchlythyr a chyfathrebu marchnatol] yn ymwneud â'r gwefan ac yr ydym yn meddwl all fod o ddiddordeb i chi drwy'r post neu, os ydych yn benodol wedi cytuno i hyn, drwy e-bost neu dechnoleg tebyg (gallwch roi gwybod i ni ar unrhyw adeg os nad ydych angen gwybodaeth bellach)

(E) ymdrin ag ymholiadau a chwynion a wneir ganddoch, neu amdanoch sydd yn ymwneud â'r wefan.

Pan fyddwch yn cyflwyno gwybodaeth bersonol am gyhoeddi ar ein gwefan, byddwn yn cyhoeddi neu fel arall yn defnyddio'r wybodaeth honno yn unol â'r drwydded caniatâd rydych wedi rhoi i ni.

Ni fyddwn heb eich caniatâd yn darparu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw barti drydydd at ddibenion marchnata uniongyrchol.

 

(4) Datgeliadau

Efallai y byddwn yn datgelu gwybodaeth amdanoch chi i [unrhyw un o'n gweithwyr, swyddogion, asiantau, cyflenwyr neu isgontractwyr] mor belled ag sy'n anghenrheidiol rhesymol ar gyfer y dibenion a nodir yn y polisi preifatrwydd hwn.

Yn ogystal, efallai y byddwn yn datgelu gwybodaeth amdanoch chi:

(A) i'r graddau y mae'n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith;

(B) mewn cysylltiad ag unrhyw achos cyfreithiol neu achos cyfreithiol arfaethedig;

(C) er mwyn sefydlu, arfer neu amddiffyn ein hawliau cyfreithiol (gan gynnwys darparu gwybodaeth i eraill at ddibenion atal twyll a lleihau risg credyd); a

Ac eithrio fel y darperir yn y polisi preifatrwydd hwn, ni fyddwn yn rhoi eich gwybodaeth i bartion drydydd.

 

(5) Diogelwch eich data personol

Byddwn yn cymryd camau technegol a threfniadol rhesymol i atal colli, camddefnyddio neu newid eich gwybodaeth bersonol.

Wrth gwrs, mae trosglwyddo data dros y rhyngrwyd yn ei hanfod yn ansicr, ac ni allwn warantu diogelwch data a anfonir dros y rhyngrwyd.

 

(6) Polisi gwelliannau

Efallai y byddwn yn diweddaru'r polisi preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd gan bostio fersiwn newydd ar ein gwefan. Dylech edrych ar y dudalen hon yn achlysurol i sicrhau eich bod yn hapus gydag unrhyw newidiadau.

Efallai y byddwn hefyd yn eich hysbysu o newidiadau i'n polisi preifatrwydd trwy e-bost.

 

(7) Eich hawliau

Efallai y byddwch yn ein cyfarwyddo i ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi. Gall Darparu gwybodaeth o'r fath fod yn ddarostyngedig i dalu ffi (ar hyn o bryd mae hynny wedi cael ei sefydlu i fod yn £ 10.00).

Efallai nad ydych yn cyfarwyddo i ni brosesu eich data personol ar gyfer dibenion marchnata gan e-bost ar unrhyw adeg. (Yn ymarferol, byddwch fel arfer naill ai yn uniongyrchol yn cytuno ymlaen llaw at ein defnydd o'ch data personol ar gyfer dibenion marchnata, neu gallwch gael y cyfle i optio allan o'r defnydd o'ch data personol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer dibenion marchnata.)

 

(8) gwefannau parti trydydd

Mae'r wefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Nid ydym yn gyfrifol am y polisïau neu arferion preifatrwydd gwefannau parti trydydd.

 

(9) Diweddaru gwybodaeth

Rhowch wybod i ni os bydd angen cywiro neu diweddaru unrhwy wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch.

 

(10) Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y polisi preifatrwydd hwn neu am y ffordd yr ydym yn trin eich data personol, cysylltwch dwry ysgrifennu atom naill drwy e-bost at Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld. neu drwy'r post Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf, Hen Swyddfa Bost, Heol Newydd, Llandysul, Ceredigion, SA44 4QJ.

 

Mae'r polisi preifatrwydd  hwn drwy garedigrwydd Contractau Cyfraith Cyflogaeth a Gwefan Gyfraith.

 

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion